Projekt "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju
szkolnictwa  zawodowego"

Dnia 13.10.2016r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.11.02.01—24-03GA/16-00
o dofinansowanie projektu pn.: "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa  zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do  potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września
 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.


Lista placówek uczestniczących w projekcie:


  Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11
  Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55
  Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13
  Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
  Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4
  Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26  Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i    Zawodowego w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58    Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu
 przy ul. 3-go Maja 118

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1
  Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12
  Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43
  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95
W ramach projektu przewidziano następujące działania:

• doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,

• podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,

• zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,

• wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,

• doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,


• zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Okres rzeczowej realizacji projektu:
26.09.2016 – 23.09.2019