ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH
NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                   
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800       tel/fax (032) 271 87 70                                           e-mail:zss42.zabrze@wp.pl
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła przysposabiająca do pracy  przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne  nauki społeczno-pedagogiczne. Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów. Kształcenie obejmuje: Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności; Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy
i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy. 

 Edukacja uczniów  opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów.


Kartki z okazji Święta Edukacji Narodowej wykonane metodą scrapbookingu. 

Prace uczniów SPDP wykonane z pomocą nauczycieli.